Kontaktní centrum - víceúčelová drogová služba

Poslání


K-centrum je víceúčelová drogová služba, které nabízí kombinaci zdravotních a sociálních služeb pro uživatele návykových látek a/nebo osoby závislé nebo ohrožené jiným typem závislostního chování. Zároveň nabízí poradenské služby příbuzným a známým těchto lidí a informuje veřejnost o drogové problematice.
 
Našim posláním je minimalizace zdravotních a sociálních rizik (programy HR) u uživatelů návykových látek, jejich podpora a motivace ke změně životního stylu a ochrana společnosti před možnými negativními důsledky užívání návykových látek.
 
Naše služby jsou bezplatné a anonymní.

 
 

Uplatňované principy - teoretická a etická východiska

 
 • Princip respektu – klient má možnost volby, není s ním manipulováno, není veden k abstinenci pod nátlakem (využití služeb) … Jsou respektována práva klientů a zároveň klient respektuje své povinnosti ve vztahu k centru.
 • Princip nízkoprahovosti – centrum mohou navštěvovat osoby bez rozdílu pohlaví, rasy, věku, náboženství, zdravotního stavu, užívané nealkoholové drogy a způsobech jejího užívání. Nerozlišuje se rovněž mezi osobami s různým socioekonomickým statutem. Přístupnost služeb pro osoby tělesně handicapované (např. na vozíčku) je zajištěna zvonkem umístěným v dosahu. Centrum není bezbariérové, ale pracovníci mohou takového klienta přenést do zařízení. Klienti jsou evidováni pouze pomocí kódů, které ale mohou odmítnout. Kódy se skládají ze tří počátečních písmen křestního jména matky, dne narození klienta, tří počátečních písmen jména klienta a měsíce narození klienta.
 • Princip aktuálnosti – situace typu krizové intervence se řeší ihned, bez odkladu.
 • Princip individuálního přístupu – klient má možnost využít program, kdy se mu pracovník věnuje individuálně (např. zdravotní servis, poradenství,…)
 • Princip Harm reduction a zásady ochrany veřejného zdraví (tj. princip minimalizace škod způsobených užíváním drog) – je totožný s Etickým kodexem K-centra 
 • Princip anonymity – klient má možnost využívat služby bez nutnosti sdělovat své osobní údaje
 • Princip flexibility – služba reaguje na změny na drogové scéně a přizpůsobuje se potřebám klientů a drogové scény. Služba reviduje postupy práce a pravidla poskytované služby. Pracovníci kladou důraz na vnímání zpětných vazeb od klientů a zároveň sleduje a kriticky hodnotí aktuální trendy.
 • Princip potřebnosti – snažíme se nedělat klienta závislé na našich službách
 


Cíle centra


Hlavním cílem centra je přispívat k tomu, aby klienti centra byli orientováni ve své sociální situaci, aktivně předcházeli negativním důsledkům svého aktuálního způsobu života a byli si vědomi různých možností a příležitostí pro změnu. Dále pak přispívat ke snižování rizik spojených s užíváním drog pro jednotlivce a společnost.
V praxi to znamená, že tento hlavní cíl se dá rozdělit na několik dílčích cílů:
 • stát se službou prvního kontaktu s osobami závislými, jejich rodinami a blízkými,
 • navazování a prohlubování kontaktů s co největším počtem uživatelů návykových látek,
 • vytvoření vzájemné důvěry mezi klientem a pracovníkem,
 • poskytování odborného sociálního poradenství, motivace k léčbě a hledání vhodného zařízení pro daného klienta,
 • minimalizovat co do největší možné míry poškození a zdravotní důsledky způsobené konzumací drog použitím přístupu Harm reduction,
 • prevence sociálního úpadku – podpora a udržení socializace, případná resocializace klienta,
 • zabránit recidivě poruchy zdraví a sociální degradaci v důsledku poruchy zdraví,
 • mapování situace v regionu prostřednictvím přímé práce v terénu, zachycení co největší části drogové populace a získání pro přístup Harm reduction a případně pro další práci,
 • ochrana veřejného zdraví.
 
Uvedené cíle jsou obecnými cíli a jsou odlišné od osobních cílů klientů, které jsou vytvářeny na základě individuálního plánování s klientem, individuálního zhodnocení stavu klienta a vyhodnocovány dle stanovených kritérií služby.

 

Konkrétní cíle:

 • Cílem je navázat kontakt se skrytou populací uživatelů drog, udržet kontakt, rozvíjet vztah důvěry a motivovat klienta ke změně, ev. navázat na další potřebné služby
 • Cílem je klient, který je informován o službách centra a možnostech jejich využití
 • Cílem je klient, který zná svá práva a povinnosti
 • Klient, který bere drogy méně rizikovým způsobem a je stabilizovaný
 • Využívá služby zařízení
 • Pobývá i v prostředí bez drog
 • Je motivován k abstinenci, abstinuje…
 
 

Cílová populace

 
Centrum je prostorově, personálně a nabídkou služeb rozděleno do tří úrovní. Každá tato úroveň má jinak stanovenou cílovou populaci:
 
Nízkoprahový kontaktní a poradenský program a Terénní programy:
 
 • problémoví uživatelé drog dle definice EMCDDA
 • rizikově užívající
 • uživatelky drog
 • experimentátoři
 • rodiče a blízcí uživatelů drog
 • veřejnost z regionu Kyjovska a  Veselska
 • klienti starší 15-ti let
 
Adiktologická poradna
 
 • rodiče a blízcí uživatelů drog
 • osoby, které užívají konopné drogy
 • osoby, které užívají alkohol
 • osoby s problémy v oblasti hazardních her
 • osoby, které mají potíže s užíváním léků s návykovým potenciálem 
 • osoby abstinující, propuštěné z VTOS, z PMS, z OSPOD
 • osoby, které chtějí změnit svůj životní styl ve vztahu k návykovým látkám
 
 Program práce s veřejností:
 
 • mládež experimentující s drogami, žáci a studenti ze ZŠ, SŠ, SOU
 • děti z mateřských škol na Kyjovsku a Veselsku
 • veřejnost z regionu Kyjovska a Veselska
 
Cílovou skupinu můžeme také rozdělit podle různého stupně závislosti a způsobu užití jednotlivých drog, tedy podle těchto kritérií:
 
Dle způsobu užívání:
 
 • intravenózní uživatelé
 • užívající sniffem
 • užívající per os
 • užívající kouřením
 • užívající análně
 
Dle délky a pravidelnosti užívání:
 
 • splňující syndrom závislosti dle MKN-10
 • pravidelní uživatelé
 • víkendoví uživatelé
 • příležitostní uživatelé
 • experimentátoři
 
Dle primární drogy
 
 • stimulanty
 • opiáty
 • halucinogeny
 • taneční drogy
 • alkohol
 • kanabinoidy     
 
 
Služby mohou využívat samostatně klienti starší 15 let.  Mladší odkazujeme na Nízkoprahový klub Wu-wej.
Děti do 15 let přicházejí v doprovodu rodičů většinou na popud školy, kurátora apod., mohou využít rodinné poradenství, které v těchto případech striktně objednáváme na dobu, kdy v centru nejsou přítomni ostatní klienti.
Službu mohou využívat i osoby s postižením (např. tělesně, sluchově, zrakově), pouze však v doprovodu osoby, která bude asistovat a tlumočit (tlumočník u hluchoněmé osoby).

 
Adresa: Palackého 194, 697 01 Kyjov
telefon: 518 611 589, 776 316 515
mail: K.centrum@kyjov.charita.cz
Name
Email
Comment
Or visit this link or this one