Kontaktní centrum - víceúčelová drogová služba

Streetwork představuje metodu terénní sociální práce, která nabízí aktivní vyhledávající formu sociální intervence, krizové pomoci a nakontaktování drogově závislých, kteří jsou mimo síť služeb. Streetworker informuje skupiny uživatelů o následcích rizikového chování, jako je např. používání nesterilních setů, o infekčních nemocech – Hepatitidy A, B, C;  HIV a Syfilis. Motivuje uživatele k návazným návštěvám K-centra.
 

Cílová populace

 • problémoví uživatelé drog dle definice EMCDDA
 • rizikově užívající
 • uživatelky drog
 • experimentátoři
 • rodiče a blízcí uživatelů drog
 • veřejnost z regionu Kyjovska a  Veselska
 • klienti starší 15-ti let
 

Cíle terénních programů

Hlavním cílem TP je poskytovat komplex ambulantních služeb pro uživatele drog a jejich blízké v oblasti terciální prevence. Veškeré programy centra směřují k snížení drogové epidemie ve společnosti. V praxi to znamená, že tento hlavní cíl se dá rozdělit na několik dílčích cílů:
 
 • stát se službou prvního kontaktu s osobami závislými, jejich rodinami a blízkými,
 • poskytování odborného sociálního poradenství, motivace k léčbě a hledání vhodného zařízení pro daného klienta
 • minimalizovat co do největší možné míry poškození a zdravotní důsledky způsobené konzumací drog použitím přístupu Harm reduction (Harm reduction je přístup vedoucí ke snižování rizik poškození spojených s užívání drog),
 • ochrana veřejného zdraví,
 • prevence sociálního úpadku - podpora a udržení socializace, případná resocializace klienta,
 • zabránit recidivě poruchy zdraví a sociální degradaci v důsledku poruchy zdraví,
 • mapování situace v regionu prostřednictvím přímé práce v terénu, zachycení co největší části drogové populace a získání pro přístup Harm reduction, případně pro další práci,

Konkrétní cíle

 • cílem je klient, který, je informován o službách TP a možnostech jejich využití
 • cílem je klient, který zná svá práva a povinnosti
 • cílem je klient, který bere drogy méně rizikovým způsobem
 • cílem je klient, který využívá služeb TP
 • cílem je klient, který je motivován k abstinenci, abstinuje  
 

Program práce v terénu

Patří sem: 
 • aktivní vyhledávání uživatelů drog
 • služby harm reduction pro uživatele drog
 • případová a sociální práce pro uživatele drog
 • sběr pohozených injekčních stříkaček
 • informování veřejnosti v rámci terénní práce

Práci vykonává vždy jeden terénní pracovník v doprovodu druhého terénního pracovníka, případně proškoleného dobrovolníka či stážisty.
 
Adresa: Palackého 194, 697 01 Kyjov
telefon: 518 611 589, 776 316 515
mail: K.centrum@kyjov.charita.cz
Name
Email
Comment
Or visit this link or this one